Vítejte na Andělském webu. Na své životní cestě hledáme odpovědi na ŽIVOT. Něco, co nás nikdo nenaučil. Učíme se skrze prožitky. Ptáme se sami sebe, kým jsme, proč prožíváme, co právě teď prožíváme, proč se dějí právě takové situace, jaké se dějí. Přemýšlíme, proč se člověk, se kterým přícházíme do styku, chová tak, jak se chová, a proč u toho prožíváme takové negativní pocity (jako je lítost, smutek, žárlivost, strach a jiné). Učíme se rozlišovat, ale už jsme si navykli na určité vzorce chování a také na to prožívat určité pocity. Ty pocity se ale dají změnit. Svůj život si zasloužíme žít s úctou, v lásce a užívat si ho v každé chvíli takový, jaký je. Můžeme být spokojeni teď a tady. A poslouchejme, kam nás naše Duše vede. Dělá mi radost, když vidím nebo slyším, jak se mění pohled lidí na dosavadní život. To, jak se na sebe díváte, úzce souvisí s tím, jak si myslíte, že se k vám chovají ostatní.

Zvýšíte si kvalitu svého života ve všech oblastech až na maximum: Cítíte se naplnění. Jste si vědomí svých rozhodnutí, vlastností a kvalit. Plní se vám vaše záměry a sny. Do čeho dáte myšlenkovou, emocionální a tělesnou energii, se skutečně naplní. Stvrzujete tím vaše očekávání, váš záměr. Zvyšujete svůj vlastní životní standard. Díváte se na svět očima lásky. Zažíváte každý okamžik jako jedinečný.

Je to pro mě?

Je to pro každého, kdo chce zvýšit kvalitu svého života. Je to pro každého, kdo chce v sobě podniknout změnu, kdo ji chce udělat hned, kdo chce být k sobě upřímný a nechce už na nic čekat. 

Kdo jsou andělé?

Jsou to vyšší duchovní bytosti. Mají mnohem lehčí a rychlejší vibrace (vibrují na jemnější a vyšší frekvenci), a proto nejsou pro lidské oko viditelní.

Jsou připraveni nám pomáhat v jakékoli oblasti našeho žití.

V bezmocných a beznadějných situacích nám darují andělé při navázání kontaktu s nimi pomoc, ukazují nám, že nikdy nejsme sami.

Dík našim andělům za jejich neúnavnou a láskyplnou pomoc a podporu ve všem, co děláme!!!

Jednou kdosi řekl: Ticho je řeč Boha a všechno ostatní je jen špatný překlad.˝

Byl den, téměř stejný jako každý jiný.
Jen cosi neklidného se v mém srdci chvělo.
To můj Anděl ťukal na dveře v mé síni:
„Otevři prosím! Chci dovnitř, kde jsi Ty a teplo.“
„Neslyšíš?!
Mám snad kostelní zvony rozhoupat?!“
To abys pochopil, že jsem tu pro Tebe a že mám Tě rád!
Jsem víc než Tvůj stín, brachu milý,
tak dej mi šanci a pojď si se mnou povídat.
Půjdem spolu cestou k Světlu a tmy, té nebudem se bát.
Vždyť z masa a kostí nejsi Bůh,
tak dej mi šanci a lásku Jeho vpusť.
Jsem posel Boží, Anděl Tvůj a ťukám na Tvůj chrám.
Rád bych slyšel od Tebe:
„Jsi vítán, vejdi dál.“

Tu laskavý a něžný pohled od ustarané ženy, 
co ruce zhrublé od roboty má. 
A tady muž, jenž dostihla ho lakota a špína druhých, 
pro své dobro pikal, když přítel - zrádce ,mu život vzal. 
Mnoho dětí ...a jejich syn, 
prohrál svou bitvu se zdravím. 
Velké ego, velký cíl, však jeho duše spasena, 
neb včas poznal svého anděla. 
Jeho dcera, měl ji rád, 
i když pevnou rukou nad ní vlád. 
Na křižovatce života, zasáhla je bolest a samota. 
Avšak věčnost a lásky dobrota, 
přivede je zpět, před bránu života. 
Tam Anděl s klíčem v ruce bude stát a je jisté, 
že chystá se otvírat. 
Až opustíš ten Božský ráj 
a budeš chtít život úprkem brát, 
zastav se a nespěchej, 
vše si řádně vychutnej. 
Svůj návrat na stará místa, 
k láskám a věčnému slunci v oblacích. 
Tam anděl Tvůj Tě osloví a radu chce Ti dát, 
snaž se mu prosím naslouchat. 
„Hleď, ať mohu Tě za přidělený čas, 
v Božském ráji přivítat.“

„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“ -Dalajláma

„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.“ -Dalajláma

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ -Albert Einstein

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ -Sofoklés

Modlitba: Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všchny fyzické problémy spojené s ......(váš problém či určitá záležitost) jsou nahrazeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i vícekrát. Děkuji."

afirmace pro 6 čakru..intuice

Už se nebojím budoucnosti a nebráním se vidět pravdu. Dovoluji svému VJ vidět pravdu, je to bezpečné. Mé vize jsou dokonale vedeny a prostoupeny láskou ....Vidět je pro mne bezpečné. Miluji barvy léčivého, andělského světla. Věřím tomu co vidím, protože vím, že mi to pomůže. Žádám své anděly, aby mi pomohli vidět vše, co je skutečné, pravdivé a pochází z lásky.

afirmace pro ušní čakry

Zbavuji se strachu naslouchat Bohu, mému VJ, andělům nebo jiným bytostem duchovních sfér. Odpouštím také všem, kteří mi kdy řekli něco nepříjemného. .... Nyní janě slyším, přijímám a následuji vše, co je mi sdělováno pro mé nejvyšší dobro. Naslouchám hlasu Ducha svatého a vždy budu............Jasně a zřetelně vnímám slova lásky. Nadšeně následuji Vyšší princip a pokyny Boha. Otevírám svůj duchovní sluch tady a teď.

afirmace pro 5 čakru-komunikační

Odhazuji všechny zábrany, které mi brání v komunikaci a nechávám je rozplynout ve světle. Zbavuji se všech strachů, jež by mi dnes mohly bránit láskyplně sdělovat svou pravdu. Dovolui mému VJ a Duchu Svatému, aby dnes skrze mne hovořili kdykoliv k tomu bude příležitost. Ustupuji do pozadí a předávám D Sv vládu nad svou komunikací. Každý, s kým se dnes potkám, bude mít z mých slov prospěch. .... Prosím o to, aby se všech časových rovinách zharmonizovala má karma týkající se komunikace.

afirmace pro 4-srdeční čakru

Zbavuji se všech strachů a obav spojených s dáváním a přijímáním lásky . Žádám Ducha svatého a věčné Světlo, aby mi pomohly uvolnit všechny bloky, jež mi brání v hlubokém prožívání lásky. Dovoluji si bez zábran dávat a přijímart lásku. Jsem v bezpečí a milovaný/á. Miluji, miluji, miluji, miluji, mioluji! Modlím se za to, aby všechny omyly byly odpuštěny a zapomenuty všemi zúčastněnými.

afirmace pro 3 čakru

Vzdávám se všech svých strachů a snah týkající se moci a ovládání a nechávám je rozplynout v nádherném, léčivém světle v mém nitru. Mám k dispozici veškerou mopc a sílu , kterou v tento okamžik potřebuji. S vděčností přijímám a bez obav využívám svou sílu. Tato moc pochází z jednoty s Bohem a veškerým stvořením a má jediný smysl: milovat a sloužit veškerému životu. Osvobozuji tu část sebe, kterrá mne dráždí, když na tebe pomyslím. Žiji v harmonii a jednotě s veškerým životem a děkuji za toto poznání.

afirmace pro práci s 2 čakrou sakrální

Nechávám všechny své touhy a chuti rozpustit v božském světle, aby se mohly dokonale sladit s vůlí mého Vyššího Já a Boha.......... Žiji v souladu s nekonečným zdrojem výživy, podpory a lásky, jež vyvěrá ze zlatého pramene světla v mém nitru. Všechny mé touhy jsou nyní v dokonalé rovnováze................. Přijímám svého vnitřního průvodce, jenž mi ukazuje božský smysl mého života.

afirmace pro práci s 1 čakrou kořenovou

Dovoluji božskému světlu, aby rozpustilo všechny mé strachy, obavy a starosti týkající se peněz, bezpečnosti a bezpečí. ...........Vím, že jsem v naprostém bezpečí a že všechny mé potřeby budou vždy plně uspokojeny. ........Všechny mé potřeby jsou uspokojeny. S vděčností přijímám, že Bůh, zdroj veškerého dobra, vždy dokonale uspokojí všechny mé fyzické potřeby. Jsem v bezpečí a milovaná/ý.

archanděl Raziel

Pomocná afirmace k Archandělu Razieli pro dosažení duchovního úspěchu, radosti a hojnosti života. MILOVANÝ ARCHANDÉLI RAZIELI, SVATÝ MOUDRÝ DUCHU, PROSÍM O SLUNEČNÍ ZASVĚCENÍ. NECH, PROSÍM, VZEJÍT MÉ SLUNCE A ZBAV MNE OKOVŮ MINULOSTI! A´T JIŽ JDE O POUTA Z ENERGIE HMOTNÉ MANIFESTACE, RODINNÉ VAZBY NEBO O VÝZNAM MÉHO JMÉNA: PROSÍM BOŽÍ MILOST ABY ZE MNE SEJMULA ŘETĚZY, KTERÉ MNE POUTAJÍ K MÉMU NIŽŠÍMU JÁ. VSTUPUJI DO SVĚTLA PRASLUNCE, DO BOŽÍHO SVĚTLA.TEĎ

Sedm posvátných pravd

Každý den hledejte poučení a připomínejte si sedm posvátných pravd těla a ducha: 1. VŚE JE JEDNO 2. CTĚTE JEDEN DRUHÉHO 3. CTI SEBE SAMA 4. LÁSKA JE BOŽÍ SÍLA 5. PŘENECHEJ SVOU VŮLI BOŽÍ VŮLI 6. HLEDEJ POUZE PRAVDU 7. ŽIJ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU Tyto jednoduché a mocné pravdy pomáhají udržovat mysl, tělo a ducha ve spojení s božím vědomím. Pokud používáte tyto pravdy jako orientační body, můžete vyjasnit každou ztrátu energie a přivolat nazpět svého ducha tím, že vědomě rozpoznáte, kterou pravdu nectíte. S Láskou a beze strachu

Šťastni můžete být jedině tehdy, když z vás vyzařuje láska. Bezpodmínečná láska k sobě samým. Vzdejte se této lásce,přestaňte odmítat život. Přestaňte odmítat sami sebe. Zbavte se špatného svědomí a pocitu viny. Smiřte s tím, čím jste, a přijměte druhé takové, jací jsou. Všichni máme právo milovat, smát se být šťastní. A všichni máme právo nebát se přijímat lásku. Léčení spočívá v pravdě, odpuštění a sebelásce

Andělé a archandělé

Andelskyweb.cz


Oblíbené odkazy